Dotované kompostéry

13.04.2010 19:07

Magistrát města Jihlavy nabízí možnost získání dotovaného kompostéru.

 

 

Podmínky pro přidělování domácích kompostérů:

 

1.       Žádá majitel domu, ke kterému náleží veřejně nepřístupný (oplocený) pozemek, na kterém bude kompostér umístěn.

 

2.       Za bytový dům žádá předseda společenství vlastníků s tím, že k bytovému domu může být v první vlně poskytnut pouze jeden kompostér.

 

3.       Žadatel musí být plátcem místního poplatku za svoz komunálního odpadu v Jihlavě a tento poplatek musí mít uhrazen za roky  2007 - 2009 (potvrzení vydá ekonomický odbor MmJ).  V bytovém domě musí být alespoň jeden plátce místního poplatku za komunální odpad.

 

4.       Žadatel nemá závazky po splatnosti vůči statutárnímu městu Jihlava. Tuto skutečnost potvrdí v čestném prohlášení, které bude součástí této žádosti.

 

Formulář žádosti je k dispozici na Městském informačním centru, na webových stránkách města Jihlavy a v kanceláři č. 170 – odbor životního prostředí, oddělení služeb v životním prostředí – Hluboká 3, kde je možné vyplněnou žádost odevzdat. Kromě vyplněného formuláře žadatel předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Jihlava a potvrzení o uhrazení poplatku za komunální odpad (za roky 2007-2009), které mu vystaví ekonomický odbor – oddělení místních poplatků. Roční nájemné by se mělo pohybovat kolem 160,- Kč bez DPH (10%).

 

Důležitá upozornění:

 

  • Rozměry kompostéru: 100 x 100 x 80 cm, materiál dřevo.

 

  • Po vyplnění žádosti o poskytnutí kompostéru a po jejím schválení odborem ŽP žadatel uhradí roční nájemné na pokladně Magistrátu města Jihlavy a sepíše nájemní smlouvu. S potvrzeným dokladem o zaplacení si kompostér vyzvedne.

 

  • Po uplynutí jednoho kalendářního roku bude s žadatelem sepsána darovací smlouva a kompostér přejde do jeho vlastnictví.

 

  • Během prvního roku jeho provozu mohou pracovníci magistrátu kontrolovat, je-li kompostér na místě uvedeném žadatelem a je-li využíván k účelu, ke kterému byl za zvýhodněných podmínek poskytnut. Současně s podpisem darovací smlouvy vyplní žadatel dotazník, který bude sloužit jako zpětná vazba pro město.

 

  • Pokud bude při kontrole zjištěno, že kompostér není na místě uvedeném v žádosti nebo je využíván k jinému účelu, bude od nájemní smlouvy odstoupeno a nájemce uhradí pořizovací cenu kompostéru včetně nákladů na dopravu aj.

 

 

 

 

 

Zpět